Jáhenské svěcení

Mimořádné zvonění v katedrále sv. Víta v sobotu 5. února 2022.  – V sobotu 5. února se v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha uskuteční od 15.00. mše sv. s jáhenským svěcením. Světitelem bude biskup Václav Malý. Mimořádné zvonění katedrálních zvonů proběhne od 14.45 do 15.00 (bez zvonu Zikmund).

Jáhen či diakon (z řeckého διάκονος diakonos, služebník, nebo také číšník) je v křesťanských církvích označení pro pověřeného člověka, který vykonává službu charitativního a administrativního charakteru, aktivně se podílí na bohoslužbách, předčítá posvátné texty, vyučuje náboženství a podobně. Pro svůj úřad musí být vysvěcen. V katolické, pravoslavné, anglikánské, starokatolické a husitské církvi je jáhenství prvním stupněm svátosti svěcení (jáhen » kněz » biskup), v mnohých jiných tuto funkci zastávají laikové.

Úkolem jáhna v katolické církvi je především „hlásat Boží slovo“. To znamená např. předčítat z evangelia při liturgii, křtít, oddávat, pohřbívat a vyučovat. Může mít na starosti též charitativní službu (návštěvy nemocných) či administrativu (správa farnosti).

Liturgickým oděvem jáhna při bohoslužbě je dalmatika, roucho s rukávy – podobné ornátu – používané stejně jako ornát v liturgické barvě. Jáhen na rozdíl od kněze nosí na albě či rochetě štolu šikmo přes levé rameno a sepjatou na boku (jako šerpu).

Jáhni mohou být označováni jako dočasní – ti jsou na jáhny svěceni, ale jsou současně kandidáty kněžství, neboť jáhenskou službu má po nějakou dobu zastávat každý, kdo se má stát knězem. Ti, kteří neaspirují na kněžské svěcení, jsou označováni jako trvalí jáhnové. Trvalý jáhen může být ženatý, musí mít v pořádku rodinné záležitosti, musí dosáhnout věku minimálně 35 let, absolvovat teologické studium a formaci.

V katolické církvi bylo v prvních staletích jáhenství stavem trvalým, asi od 5. do 20. století zůstalo jáhenství jako předstupeň kněžského svěcení, tato tradice byla obnovena po Druhém vatikánském koncilu. V roce 2013 bylo již 43 000 trvalých jáhnů v Římskokatolické církvi.

 

Kardinál-jáhen je čestné označení pro kardinála majícího titul jedné ze 14 římských chudinských kurií. Dnes toto označení nemá s jáhenským stupněm svěcení přímou souvislost, většina kardinálů-jáhnů je biskupy.

Vážený čtenáři, děkujeme Vám za Vás komentář.