Campanarii.cz – informace a copyright

Vážení návštěvníci,

jste srdečně vítáni na webových stránkách zvoníků katedrály sv. Víta, nicméně Vás žádáme o respektování následujících pravidel:

Autorská práva / © copyright

  • Informace a materiály na těchto stránkách jsou předmětem duševního vlastnictví a nakládání s nimi podléhá závazným pravidlům dle právního řádu České republiky a podle mezinárodněprávních úmluv, jimiž je Česká republika vázána.
  • Bez předchozího souhlasu provozovatele webu není povoleno zejména
  • stahování a ukládání obsahu těchto webových stránek (materiály textové i obrazové) nad rámec osobní potřeby jedné fyzické osoby,
  • další zpřístupnění obsahu či jeho částí třetím osobám (ať již jde o rozmnožování tiskem či v elektronické podobě, rozšiřování distribuční i svépomocné, sdělování prostřednictvím internetu či jiných sítí, apod.)
  • upravování obsahu a zasahování do jednotlivých materiálů,
  • přebírání, spojování nebo zařazování materiálů do jiných děl či souborů děl,

to vše bez ohledu na množství a rozsah, ať již by se tak dělo bezúplatně či za úplatu.

  • Výslovné svolení k dalšímu nakládání zpravidla není obtížné získat. Udělí či zprostředkuje Vám je přímo provozovatel (jestliže je sám nositelem příslušných práv nebo jestliže k tomu byl jiným nositelem příslušných práv pověřen). Pouze ve výjimečných případech (je-li takto provozovatel vázán dle ujednání s třetími osobami, které umožnily umístit své materiály na tento web) nebude možno je udělit.
  • Oprávnění je udělováno bezúplatně, předchozí kontakt s provozovatelem webu je však zcela nezbytný. Podmínkou udělení oprávnění je uvedení zdroje ve tvaru „Pražští zvoníci svatovítští  – www.campanarii.cz“, a to za všech okolností.
  • Provozovatel webu bez dalšího souhlasí s tím, aby odkaz na hlavní stránku webu byl bez omezení propagován.
  • Veškerá oprávnění a povolení od provozovatele webu jsou udělována v dobré víře, že příjemce nezneužije nabytých práv k újmě kohokoli, zejména pak provozovatele webu a dalších subjektů, k nimž se vážou informace na webu uvedené.