Slavnost sv. Petra a Pavla

C130-037-A_Mimoradne_zvoneni_Petr_a_PavelMimořádné zvonění v katedrále sv. Víta v pondělí 29. června 2015.               

Petr a Pavel jsou apoštolové s výjimečným významem. Jejich společný svátek se slaví už od poloviny III. století. V úctě jsou spojováni nejen proto, že oba skončili v Římě, ale ve službě Kristu poznamenali základní strukturu křesťanství svými odlišnými úkoly i charaktery.

Dost často se uvádí spojení dvou hlavních apoštolů proto, že zemřeli ve stejný den. Historikové se na tom však neshodují. Podle některých mohl Petr zemřít až o tři roky dříve než Pavel. Smrt Pavla je podle věrohodných nejstarších tradic kladena do roku 67.

Svatý Petr od Petra Paula Rubense (1577–1640). Obraz byl namalován mezi lety 1610 až 1612, olejomalba na dřevě (rozměry 107 cm x 82 cm) a je součástí sbírek Museo Nacional del Prado. Obraz ve velkém rozlišení si můžete prohlédnout ZDE.

Svatý Petr je nejvýznamnější Ježíšův apoštol, jemuž se vzkříšený Ježíš zjevil jako prvnímu, zemřel r. 64 v Římě mučednickou smrtí. Petr se původně jmenoval Šimon, byl ženatý a žil jako rybář se svou rodinou v Kafarnaum. V Ježíšovi spatřoval Mesiáše a následoval ho. Ježíš řekl k Šimonovi: “Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev” (evangelium sv. Matouše 16,18). Tato slova ze Šimona učinila Petra (řecké slovo petra znamená “skála”) a později první hlavu církve.

Atributy               klíče, kohout, kříž, loď, ryba, ucho;

Patronem           sv. Petr je patronem papežů, církve, řezníků, sklářů, truhlářů, hodinářů, zámečníků, kovářů, slévačů olova, hrnčířů, zedníků, cihlářů, moštářů, motorkářů, kameníků, síťařů, soukeníků, valchařů, rybářů, obchodníků s rybami, lodníků, trosečníků, kajícníků, zpovídajících se a panen, a měst Chartresu, Lovani, Leidenu, Peterboroughu, Petrohradu, Říma a Trevíru. Petr je i ochráncem proti hadímu uštknutí, proti krádeži a pomocníkem proti vzteklině, posedlosti, bolesti nohou. Jeho záštitou je dlouhověkost.

 

Svatý Pavel na obraze od Doménikose Theotokópulose, známého jako El Greco (Řek) (kolem 1541–1614). Obraz ve velkém rozlišení si můžete prohlédnout ZDE.

Svatý Pavel je považován za prvního velkého misionáře světa. Svatý Pavel – Pavel z Tarsu – apoštol národů – hebrejsky Šavel, je jedna z nejdůležitějších postav Bible Nového Zákona. Byl původně horlivým pronásledovatelem křesťanů. Ale na jedné své cestě proti křesťanům do Damašku prožil mystické setkání s Kristem a sám se obrátil na křesťanskou víru. Stal se pak naopak horlivým zvěstovatelem křesťanství a je označován jako “apoštol národů”. Je počítán i mezi apoštoly, ačkoliv mezi původních dvanáct apoštolů nepatřil a s Ježíšem se osobně nesetkal. Díky jeho službě se křesťanství rozšířilo mezi pohany a stalo se světovým náboženstvím.

Atributy               kniha, meč, tři prameny

Patronem           sv. Pavel je patronem katolického tisku; dělnic; teologů a duchovních správců; města Londýna; tkalců; proti ušním nemocem; proti křečím; proti hadímu uštknutí; proti strachu; za déšť; za plodnost polí


 

Svatovítští zvoníci a zvonířky budou zvát účastníky na bohoslužbu vyzváněním katedrálních zvonů – podrobnější rozpis mimořádného zvonění k výše uvedenému svátku naleznete ZDE.


 

(zpracováno s využitím otevřených a agenturních zdrojů a vlastního archivu, ilustrace – Wikimedia Commons/vlastní archiv, CC-BY-NC-SA)

Vážený čtenáři, děkujeme Vám za Vás komentář.