Tajemství slov Mene tekel

210-015_Mene tekelMene tekel jsou první dvě slova údajného tajemného varování krále Belsazara (Belšasara). Přeneseně označuje naléhavé varování, výstrahu. V příběhu z knihy Daniel Starého zákona král zneuctí zlaté a stříbrné nádoby, které z Šalamounova chrámu v Jeruzalémě odnesl jeho otec Nebukadnesar II. (skutečným otcem Belsazara byl poslední novobabylónský král Nabonid).

Poté se objevila ruka a napsala na stěnu

 מְנֵא מְנֵא תְּקֵל וּפַרְסִין

(Mene mene tekel ú-parsín),

což královi vykladači neuměli vyložit. Až prorok Daniel královi vysvětlil, že Mene znamená, že Bůh jeho kralování sečetl a ukončil, Tekel, že byl král zvážen na vahách a shledán nedostatečným, a Peres – že bude jeho království rozděleno Peršanům a Médům. Král poté skutečně zemře.

Slova mají i známý význam v aramejštině, kde označují peněžní jednotky minu, šekel a půlšekel.

 „Balsazar král učinil hody veliké tisíci knížatům svým a před nimi víno pil. A když pil víno Balsazar, rozkázal přinésti nádobí zlaté a stříbrné, kteréž vynesl Nabuchodonozor, otec jeho, z chrámu Jeruzalémského, aby z něho pili král i knížata jeho, ženy jeho i ženiny jeho.“

— Bible kralická, Daniel 5, 1 – 2

 „A totoť jest písmo napsané: Mene, mene, tekel, ufarsin, [totiž: Zčetl jsem, zčetl, zvážil a rozděluji.] Tento pak jest výklad slov: Mene, zčetl Bůh království tvé, a k konci je přivedl. Tekel, zvážen jsi na váze, a nalezen jsi lehký. Peres, rozděleno jest království tvé, a dáno jest Médským a Perským. Tedy z rozkazu Balsazarova oblékli Daniele v šarlat, a řetěz zlatý dali na hrdlo jeho, a rozhlašovali o něm, že má býti pánem třetím v království. V touž noc zabit jest Balsazar král Kaldejský. Darius pak Médský ujal království v letech okolo šedesáti a dvou.“

— Bible kralická, Daniel 5, 25 – 31

 

Historicky vzato není vůbec známo, co se s Belsazarem, který fungoval jako spoluvládce svého otce, po pádu Novobabylonské říše stalo.

 

Rembrandtovo ztvárnění chvíle, kdy se na stěně objevilo varování. Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606–1669), olej z let 1635-1638 má rozměry 167.6 x 209.2 cm a je umístěn v National Gallery v Londýně. – Podívejte se na obraz ve velkém rozlišení ZDE.

(zpracováno s využitím otevřených zdrojů,  ilustrace – Wikimedia Commons, CC-BY-NC-SA)

Vážený čtenáři, děkujeme Vám za Vás komentář.